Mgr. ADÉLA KUBALÍKOVÁ

mediace · rodinné poradenství · asistovaný kontakt · facilitace

O mně

Mezilidskou komunikací a vztahy jsem se zabývala už od dospívání. To mě zavedlo ke studiu psychosociální péče o postižené děti, dospělé a staré osoby na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích. Škola mi dala nejen široký teoretický rozhled, ale uvedla mě do praxe v oblasti dobrovolnictví, neziskového sektoru, práce s rodinou a dětmi. V tomto oboru jsem se našla a vím, že je to práce, která mě naplňuje a dělám ji s láskou.

Ve své praxi se potkávám s tím, jak náročné situace v rodinách mohou nastat, a jak složité je pro rodiče, těmito událostmi děti provázet. S manželem vychováváme dvě děti a sami zažíváme těžkosti. Čas od času potřebuje rodič či dítě podporu okolí. Pracuji s dětmi, dospělými a páry ve své soukromé praxi, facilituji multidisciplinární týmy, vedu supervize dobrovolníků pro centrum ADRA ve Znojmě a spolupracuji s charitní službou rodinný sociální asistent, kde poskytuji terapii hrou v pískovišti pro děti a dospělé ohrožené sociálním vyloučením.

Jako dobrovolník se věnuji canisterapii u dětí a seniorů. Absolvovala jsem výcvik v motivačních rozhovorech, canisterapii, krizové intervenci, řešení konfliktu technikou mediace u Asociace mediátorů ČR, vedoucí dětských kolektivů a sebezkušenostní výcvik Sandtray - terapie hrou v pískovišti. Jsem frekventantkou šestiletého sebezkušenostním integrativního výcviku zaměřeného na poradenství rodičů a psychoterapii dětí v Praze. Nejvíce času trávím se svoji rodinou a přáteli, mám ráda hory, moře, jezdíme na kole či podnikáme výlety se psy. Bernou mincí v životě jsou pro mě mezilidské vztahy, vnitřní stabilita, respekt, přijetí a lidská sounáležitost.

Moje služby

„Pokud máte odvahu začít, máte odvahu uspět.“ Ralph Smart

Mediace

Hledáte cestu, jak vyřešit pokojně a trvale konflikt dohodou?

Mediace je jednou z možných variant řešení nedorozumění či dlouhodobých konfliktů. Nabízím setkání u kulatého stolu, otevření všech schůdných řešení dle potřeb účastníků a vytvoření společné dohody na míru. Mediace šetří Váš vzácný čas a výdaje za dlouhé soudní řízení, umožňuje Vám domlouvat se, navzájem si porozumět a najít společně taková řešení, která budou oboustranně výhodná. Při mediaci využívám neformální lidský přístup a podporuji zachování dobrých vztahů. Setkání se může uskutečnit jednou anebo i vícekrát, vždy záleží na stranách, co vše chtějí řešit. Výsledkem mediace je srozumitelná a prakticky uskutečnitelná dohoda, zahrnující konkrétní postupy řešení a rozdělení úkolů.

Témata, která můžeme společně řešit:

 • komunikační těžkosti v rodině nebo mezi partnery/manželi
 • dohody o péči o dítě, styk s druhým rodičem nebo prarodiči
 • vypořádání společného jmění manželů, výživné a jiné majetkové vztahy v rodině
 • nastavení péče o nemocného v rodině
 • spory vyplývající z vícegeneračního soužití
 • řešení výchovných problémů dětí
 • pracovní spory - mezi kolegy navzájem nebo mezi vedením firmy a zaměstnancem
 • spory vyplývající z podílového spoluvlastnictví nebo z dědění
 • sousedské spory, spory mezi vlastníky domů a nájemci
 • nezaplacené faktury a jiné pohledávky

Asistovaný kontakt

Nemáte možnost stýkat se s Vaším dítětem nebo jinou blízkou osobou?

Nabízíme doprovázení při setkání v bezpečném prostředí za asistence nestranného pracovníka. A to v situacích, kdy nemá dítě možnost pravidelného kontaktu s blízkou osobou z důvodů narušení vztahů mezi dítětem a rodičem, problematických vztahů mezi rodiči a při bránění v kontaktu. Doprovázíme také při kontaktu dítěte v náhradní rodinné péči s biologickou rodinou. Službu realizujeme na žádost rodičů, pěstounů nebo na základě soudního rozhodnutí. Cílem asistovaného kontaktu je upevnit narušené vztahy, prohloubit bezpečí dítěte, obnovit komunikaci v rodině a směřovat k setkávání bez asistence.

Jak asistovaný kontakt probíhá?

 1. Příprava na kontakt - nejdříve proběhne přípravné setkání s pečujícím rodičem (pěstouny), následně schůzka s rodičem, který má mít styk s dítětem. Pakliže to situace umožňuje, následuje společné setkání rodičů. Na schůzkách objasníme situaci v rodině, naplánujeme podmínky bezpečného kontaktu a podepíšeme smlouvu. Poté připravujeme na kontakt dítě.
 2. Asistovaný kontakt - probíhá za přítomnosti pracovníka v kanceláři s dětskou hernou na adrese Vídeňská 896/5 ve Znojmě. Po setkání proběhne následná konzultace s rodiči a setkání dítěte s terapeutem. Terapii s dítětem zajišťuje Mgr. Dagmar Viskotová, www.dagmarviskotova.cz. Délka asistovaného kontaktu závisí na konkrétních potřebách členů rodiny a vývoji situace.
 3. Ukončení a vyhodnocení asistovaného kontaktu – setkání s rodiči i s dítětem. Na žádost vyhotovujeme zprávu o realizaci kontaktů.

Rodinné poradenství

Prožíváte obtížnou situaci v osobním životě či rodině a nevíte jak dál?

Poskytnu Vám podporu. Pomůžu Vám nahlédnout, zpřehlednit a případně změnit životní situaci. Tím si umožníte svůj další rozvoj. Poskytuji poradenství jednotlivcům nebo rodinám, zprostředkuji potřebné informace a nabízím odborné vedení při zvládání složité situace. Délka rodinného poradenství závisí na potřebách a cílech klienta či celé rodiny. Můžeme se setkat jednou nebo i opakovaně. Pakliže klient potřebuje, vyhledáme i jinou návaznou odbornou pomoc, např. terapeutickou. Klientům automaticky zaručuji diskrétnost a mlčenlivost, z konzultací není pořizován žádný záznam, pakliže si klient nepřeje jinak.

Jakým tématům se můžeme věnovat?

 • podpora při uspořádání vzájemných vztahů v rozvodové či porozvodové situaci, nastavení systému péče o děti a styku s druhým rodičem či prarodiči
 • zvládání náročných situací v osobním či profesním životě (narušené vztahy s blízkými, konflikty v rodině, na pracovišti, ve škole)
 • nefungující komunikace mezi partnery či v rodině (nastavení změn v komunikaci s partnerem, dětmi aj)
 • složité situace ve výchově dětí a posilování rodičovských dovedností
 • podpora pěstounů při výchově a péči o děti
 • těžkosti společného soužití více generací dohromady
 • zajištění zdravotní péče o nemocného člena v rodině
 • doprovod ve složitých situacích

Facilitace případové konference

Potřebujete řešit složitou situaci dítěte nebo rodiny za podpory blízkých i odborníků?

Možností je právě případová konference. Jde o plánované a koordinované společné setkání klienta, jeho rodiny a všech, kteří pro něj představují podporu či pomoc. Setkání u kulatého stolu umožňuje zpřehlednění aktuální situaci v rodině, výměnu informací mezi zúčastněnými, zhodnocení situace dítěte, hledání vhodného řešení a plánování společného postupu, který povede k naplňování potřeb dítěte.

Konferenci zpravidla iniciuje pracovník oddělení sociálně-právní ochrany dětí a provází jí nezávislý a nezaujatý odborník – facilitátor. Nabízím provázení celým procesem, pomoc při přípravě a oslovení účastníků, nastavení cíle setkání a zhotovení záznamu ze setkání. Cílem případové konference je najít takové řešení, které zmírní nebo odstraní rizika ohrožení dítěte, posílí kompetence rodičů a motivuje zúčastněné k dohodnuté aktivitě.

Případovou konferenci je vhodné uspořádat v následujících případech:

 • rodina se nachází v obtížné životní situaci
 • chystané změny v prostředí dítěte
 • situace vyžadující umístění dítěte mimo rodinu
 • obtíže v náhradní rodinné péči
 • výraznější výchovné nebo školní problémy dítěte
 • rozvodové a porozvodové obtíže
 • motivace rodiny ke změnám
 • preventivní nástroj při práci s rodinou a předcházení vzniku problémové situace
 • zpřehlednění situace v rodině a sladění spolupráce více osob

Canisterapie

Jsou pro Vás zajímavé aktivity či terapie za přítomnosti psa?

Jakýkoliv kontakt se psem či jiným zvířetem v nás zpravidla vyvolá příjemné pocity. Pakliže nemáme špatnou zkušenost, je člověk vítáním, hrou se psem či jeho přítulností potěšen. Canisterapie je definována jako podpůrná terapie za pomoci pozitivního působení psa na člověka. Z praxe můžu říci, že při vzájemném setkání člověka a psa dochází k navození příjemných pocitů a člověk je přirozeně motivován k jakékoliv aktivitě, která je mu prospěšná a může ho rozvíjet. Ať je to mazlení se psem, motivace k pohybu, procvičování jemné motoriky, nácvik sociálních dovedností (např. usnadnění komunikace prostřednictvím psa, prohlubování vztahů) nebo třeba učení nových znalostí (např. barvy, počítání, nácvik chůze se slepeckou holí).

Kreativita zapojení psa při pomoci lidem je nekonečná. Canisterapii praktikuji jako akreditovaný dobrovolník Výcvikového canisterapeutického sdružení Hafík, z.s. Docházím se svojí fenkou brabantíka Agátkou do domova pro seniory, domova se zvláštním režimem a na rehabilitační pobyty pro děti s různým omezením. Dále připravuji na dráhu canisterapie brabantíka Jemmy. Příležitostně se věnuji i jednorázové canisterapii zaměřené na aktivity se psem a prevenci úrazů způsobených psem. Poskytuji i informace o canisterapii, případně metodickou podporu. Více o canisterapii a dalších typech zooterapií na www.canisterapie.org

Zkušenosti

PRACOVNÍ ZKUŠENOST

2012 – doposud ♦ ADRA ZNOJMO

S dobrovolnickým centrem ADRA Znojmo spolupracuji od samotného vzniku, pracovala jsem jako projektová pracovnice, lektorka, založila jsem a do roku 2019 koordinovala a metodicky vedla dobrovolnický programu pro děti. Do současnosti se věnuji podpoře dobrovolníků v rámci individuálních i skupinových supervizí.

PRACOVNÍ ZKUŠENOST

2013 – 2016 ♦ ODDĚLENÍ SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ

Na oddělení sociálně-právní ochrany dětí Městského úřadu Znojmo jsem pracovala na pozici terénní sociální pracovnice. Získala jsem bohatou praxi v oblasti rozvodové a porozvodové problematiky, práce se sociálně slabými rodinami, participovala jsem na standardizaci kvality oddělení, spolupracovala s mnoha odborníky, především jsem však pracovala v perfektním kolegiálním týmu.

VÝCVIKY A KURZY

2010 – doposud

Absolvovala jsem výcvik Řešení konfliktu technikou mediace u Asociace mediátorů ČR, akreditovaný výcvik v motivačních rozhovorech, vzdělávání v oblasti sociálně-právní ochrany dětí (sociální práce s různými cílovými skupinami, syndrom CAN, facilitace případových konferencí apod.), certifikovaný kurz Krizové intervence, kurz Vedoucí dětských kolektivů, jsem frekventantkou výcviku v poradenství pro děti a rodiče a psychoterapie dětí.

DOBROVOLNICTVÍ

2006 – doposud ♦ CANISTERAPIE

S Výcvikovým canisterapeutickým sdružením Hafík, z.s. jsem téměř deset let spolupracovala na přípravě a realizaci dětských integračních canisterapeutických táborů. Od roku 2012 jsem akreditovaný dobrovolník se psem a docházím do zdravotně sociálních zařízeních na canisterapii.

Reference

Dana Aulík Faragová, vedoucí a koordinátor Dobrovolnického centra ADRA Znojmo

S Adélou Kubalíkovou spolupracuji už několik let. V DC ADRA Znojmo působí jako supervizor a ve vedení supervizí je skvělá, empatická a nápaditá. Umí vytvořit příjemnou atmosféru, kde se dobrovolníci cítí uvolněně a jsou ochotni se sdílet. Pokud se naskytne nějaký problém, umí dobře nasměrovat dotyčného nebo celou skupinu k tomu, aby se mnohdy obtížná situace vyřešila. Jsem za to vděčná, že ji mám v týmu a můžeme spolupracovat.

P. R., klientka na rodinné poradenství

Paní Kubalíková pro mě představovala velmi cennou podporu během rozpadu mého manželství. Nastínila mi alternativy, jakým způsobem se může během a po rozvodu vztah "matka x děti x otec" ubírat, a poradila mi, jak nejlépe o celé situaci komunikovat s dětmi. Rovněž konzultace o problémové komunikaci mezi mnou a jejich otcem pro mě byly velmi přínosné. Určitě můžu konzultace s paní Kubalíkovou doporučit, pokud Vy nebo Vaše rodina procházíte náročným obdobím a potřebujete podporu nebo nadhled nestranné osoby.

Mgr. Ludmila Cimlová, koordinátorka dobrovolníků Výcvikového canisterapeutického sdružení Hafík, z.s

Paní Adéla Kubalíková je dobrovolnicí v našem sdružení. V roce 2012 složila se svou fenkou Agátkou canisterapeutické zkoušky a staly se tak akreditovaným canisterapeutickým týmem. Spolupráci se spolkem Hafík navázala v roce 2006, kdy se do činnosti zapojila jako dobrovolník bez psa - vypomáhala canisterapeutickým týmům během praktikování pravidelné canisterapie, a účastnila se jako vedoucí Dětského integračního canisterapeutického tábora. Adéla je velice zodpovědnou dobrovolnicí, dodržuje slíbené termíny a mohu se na ni bez obav spolehnout. Oceňuji její píli při plnění úkolů. Je komunikačně zdatná a v týmu dokáže být výborným pomocníkem a rádcem pro méně zkušené dobrovolníky.

Hana Krulová, dobrovolnice Dobrovolnického centra ADRA Znojmo

Přístup paní Adélky na supervizích dobrovolníků je velmi srdečný, otevřený, zorganizovaný. Vždy má připravenou drobnou hru, která tématicky spojí diskuzi mezi zúčastněnými. Každý má vymezený dostatečný prostor pro sdělení a následně pro zpětnou vazbu od ostatních a případně i Adély.

Portfolio

asistovaný kontakt

rodinné poradenství

facilitace

prostory

pro asistovaný kontakt

canisterapie

mediace

Ceník

Služba

Cena

Délka setkání

 

Mediace

800 Kč/hod

3 hodiny

Strany se dělí rovným dílem

Terapie, rodinné poradenství

800 Kč/hod

50 minut

 

Facilitace

800 Kč/hod

2 hodiny

 

Asistovaný kontakt

600 Kč/hod

dle dohody

 Rodiče se dělí rovným dílem
Písemná zpráva 1000 Kč

Platební a storno podmínky: Platbu můžete provést hotově na místě nebo převodem na účet po skončení našeho setkání.

Pokud nebudete moci přijít, omluvte se prosím alespoň 24 hodin předem, abych mohla termín nabídnout dalším zájemcům. Pokud se neomluvíte 24 hodin předem bude Vám účtována plná cena sezení.

Najdete nás